Argumentatie vóór een geboorde tunnel

Een geboorde tunnel heeft vele voordelen tijdens de ontwerp-, bouw- en exploitatiefase:

de ontwerpfase

 • meer vrijheid in de situering, omdat bovengrondse obstakels vermeden kunnen worden;
 • bij een slimme keuze van het traject, zoveel als mogelijk onder publieke gronden (gemeente, provincie of rijk) zullen goedkeuringsprocedures veel minder tijd in beslag nemen;
 • meer acceptatie bij eventuele gevolgenondervindende burgers.

de bouwfase

 • bestaande infrastructuur wordt niet of in veel mindere mate gehinderd;
 • kruisende wegen en waterlopen behoeven niet tijdelijk of permanent gesloten te worden;
 • kabels en leidingen voor gas, water, lichte, olie, chemicaliën, etc. behoeven niet (tegen hoge kosten) opnieuw gelegd te worden;
 • daar er vanaf maaiveld slecht gewerkt wordt in de start- en ontvangstschacht treedt er veel minder hinder door bouwverkeer op, met alle daaraan verbonden voordelen ten aanzien van schade aan bestaande wegen, geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Nota bene, de vrijkomende gronden zullen slechts via de startschacht verwijderd worden;
 • de bouw neemt minder tijd in beslag;
 • de bouw zal verlopen zonder invloed van negatieve weersinvloeden zoals strenge winters.

de exploitatiefase

 • de gronden liggende boven de geboorde tunnel kunnen de oorspronkelijke functies behouden;
 • aanliggende gebieden kunnen wegens het ontbreken van geluids- en verontreinigingshinder vrijelijk gebruikt worden voor gewenste doeleinden;
 • in geval van gewenste toeritdosering is dat gemakkelijk en effectief te realiseren omdat de mogelijkheid van sluipwegen ontbreekt.

Samenvattend kunnen de volgende voordelen van de geboorde tunnel worden opgesomd:

 • is goedkoper;
 • en sneller te realiseren (minder weerstand, minder procedures, minder kans op uit- c.q. afstel);
 • heeft meer draagvlak bij tracégemeenten en bevolking;
 • spaart natuur en (uniek) landschap;
 • behoudt kwaliteit van leven;
 • levert geen majeure geluidsoverlast en gezondheidsaantasting;
 • behoudt stedelijke structuur;
 • tast bestaande (sport)voorzieningen niet aan;

Technische en financieel-economische haalbaarheid van een boortunnel in het Zoeken naar Balans-tracé - 15 -

 • veroorzaakt minder ruimtelijke ingrepen op maaiveldniveau (onteigeningen, verkeer, landgoed Berbice, etc.);
 • is vernieuwend, robuust, toekomstbestendig;
 • geeft aanzienlijk minder overlast en verstoring tijdens de bouw;
 • getuigt van toekomstvisie: want is duurzamer.