Technische haalbaarheid en veiligheid

Begin jaren 90 van de vorige eeuw werd het duidelijk dat de toepassing van grote diameter boortunnel in de slappe Nederlandse bodem wel degelijk tot de technische mogelijkheden behoorde. Daar het realiseren van nieuwe infrastructuur volgens de bestaande technieken (cut en cover en afzinktunnels), steeds grotere maatschappelijke en technische problemen opleverden, werd de boortunnel als welkome oplossing gezien. Het inzetten van deze nieuwe technologie levert grote voordelen op in vergelijking met de tot dan toe gebruikte methoden.

Sinds de constructie van de eerste experimentele boortunnel in Nederland (2e Heinenoordtunnel, tweede helft jaren 90) zijn inmiddels met veel succes een 10-tal boortunnels aangelegd voor zowel rail, metro, lightrail als wegverkeer. De redenen om van de boortunneltechniek gebruik te maken varieert van tunnel tot tunnel, maar de keuze werd veelal bepaald door meerdere van bovengeschetste voordelen. Interessant is dat de inzet van dit type tunnel voor wegverbindingen een duidelijke groei vertoont. Voorbeelden zijn Westerscheldetunnel, Hubertustunnel, Kanaal van Gent naar Terneuzen in Terneuzen (in uitvoering), Rotterdamse Baan in Den Haag (verbinding met A4 gepland). Ook in de ons omringende landen zijn aansprekende voorbeelden te noemen: zoals in Duitsland de Elbetunnel in Hamburg en de Eemstunnel bij Emden; in Parijs de met een dubbele rijvloer geconstrueerde boortunnel in de westelijk rondweg van Parijs. Al deze tunnels voldoen aan de geldende veiligheidsvoorwaarden zoals gesteld binnen de Europese en nationale veiligheidsvoorschriften. In deze is van belang dat verwacht mag worden dat in Nederland in 2013 de nieuwe wet betreffende tunnelveiligheid van kracht gaat worden. Hoewel de technische uitvoering ter voldoening aan de wetgeving van tunnel tot tunnel zal kunnen verschillen, zal deze wetgeving -zoals verondersteld mag worden- betrekking hebben op alle types dan te realiseren tunnels.

De techniek van het boren is zo flexibel dat op veranderingen in de grondstructuur de tunnelboormachine (TBM) gemakkelijk is bij te stellen. In het Zoeken naar Balanstracé heeft de boortunnel een diameter nodig waar al veel expertise mee is ontwikkeld. Deze tunneldiameter is al vele malen uitgevoerd en kan als bewezen techniek worden aangemerkt.

Erkende boorspecialisten geven aan dat boren onder Voorschoten geen uitdaging is. Het kan op een betrouwbare en erkende manier worden gerealiseerd. Zoals bij iedere boring is het gewenst van te voren een uitgebreid onderzoek naar de samenstelling van de ondergrond te doen. Daarmee kan men het boorproces optimaal laten verlopen.

Figuur 6: Overzicht bouwtunnels