Kosten

Kosten en Kosten-batenanalyse


Harvey W Parker: President International Tunnel Association: “Tunnels and Underground Space are investments, not costs”. (Praag 2007)


5.1 Kosten
Voor de alternatieven 1a (korte boortunnel), 1b (lange boortunnel) en 1c (aanpassingen van Katwijk tot Maaldrift) zijn kostenbegrotingen opgesteld. Om aan te sluiten bij de begrotingsmethodiek van de provincie is de zogenaamde SSK-methode (Standaard Systematiek voor Kostenramingen) gebruikt. Op deze wijze is de basis van de kostenberekening dezelfde als die van de provincie.
In de SSK-methode zijn naast de directe bouwkosten ook de indirecte kosten, de risicoreservering, de vastgoedkosten voor onteigening, onvoorziene kosten en winst en risico opgenomen. De kostenraming is exclusief BTW. De SSK-methode is een kwantitatieve methode waarbij voor alle projectonderdelen de hoeveelheden asfalt en beton in de vereiste volumina worden verrekend tegen standaard tarieven voor projectdelen (wegen, kunstwerken, etc.).

De onderstaande kostenramingen zijn gebaseerd op gedegen en actuele (markt)onderzoek, geologische interpretaties en productieberekeningen, tracé-ontwerpen, gesprekken met professionals, toeleveranciers, aannemers etc.

Er is daarnaast gericht contact gezocht met (inter)nationale experts en de uitkomsten en bedragen zijn geverifieerd. De opstellers van dit rapport zijn bereid om met relevante en terzakekundige partijen en instanties de cijfers toe te lichten.
De kostenraming levert het volgende overzicht op:


De korte boortunnel de volgende beknopte omschrijving:

  • Katwijk met een viaduct en alle andere aanpassing in alt.1c
  • Maaldrift ondergronds
  • Knooppunt A4 ondergronds
  • Korte boortunnel onder Voorschoten (1800m)

- Aansluiting in verdiepte ligging naar knooppunt Maaldrift
- In een verdiepte open tunnelbak (-4m)

  • By-pass in de Oostvlietpolder

Technische en financieel-economische haalbaarheid van een boortunnel in het Zoeken naar Balans-tracé - 23 -


De lange boortunnel met de volgende beknopte omschrijving:

  • Katwijk met een viaduct en alle andere aanpassingen in alt. 1c
  • Maaldrift ondergronds
  • Knooppunt A4 ondergronds
  • Lange boortunnel tussen de A44 en A4 (3410m)
  • By-pass in de Oostvlietpolder

 

Referentie: Zoeken naar Balans Optimaal EUR 742 mln Korte boortunnel EUR 658 mln Besparing EUR 84 mln Lange boortunnel EUR 713 mln Besparing EUR 29 mln


5.2 Kosten-batenanalyse
De provincie kijkt bij de beoordeling van projecten naar wat deze projecten opbrengen voor de samenleving. Hoeveel de kosten en opbrengsten zijn, wordt in de kosten-batenanalyse vastgesteld. In die analyse wordt bijvoorbeeld gekeken naar reistijdwinst, reistijdbetrouwbaarheid, accijnzen, werkgelegenheid, emissie en veiligheid uitgedrukt in euro’s.
Een boortunnel maakt optimaal gebruik van de ondergrondse ruimte. Daardoor hoeft er relatief weinig grond onteigend te worden, natuur gecompenseerd, mitigerende maatregelen genomen, bedrijven verplaatst, etc. Dat werkt kostenbesparend en draagt bij aan de financiële voordelen.
Naar verwachting ligt de kosten-batenverhouding voor de boortunnel hoger dan voor Zoeken naar Balans Optimaal. De investeringskosten zijn immers lager en er zijn aanvullende (kosten)voordelen.